Jak reklamować towar:

 1. Należy sporządzić odpowiednie (tj. skierowane na adres Drapaczek*, określające żądanie reklamacyjne, opisujące wadę i wskazujące datę jej wykrycia, zawierające dowód zawarcia umowy/zakupu oraz Twoje dane kontaktowe) zgłoszenie reklamacyjne, albo skorzystać z wiarygodnych wzorów (np. zawartych w serwisie UOKIK).
  Możesz skorzystać z naszego formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz jest dostępny
  TUTAJ.
 2. Prosimy o wydrukowanie formularza, a następnie jego podpisanie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można dostarczyć osobiście lub wysłać listem (poleconym) na adres Drapaczek*.
  Jeszcze łatwiej wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dopisek "REK DRAPACZEK", numer zamówienia,
  2. odpowiednie zgłoszenie reklamacyjne (oryginał lub skan), w tym dowodu zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie wpłaty), zdjęcia uszkodzeń lub wad towaru, kopie protokołu szkody – jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktu w trakcie transportu.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Pracownik Działu Reklamacji poinformuje Ciebie o statusie reklamacji oraz o tym czy reklamowany towar musi zostać przesłany do Drapaczek*.

Jeżeli towar będzie zwracany, prosimy o zapakowanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i odesłanie na adres Drapaczek:


* Drapaczek,

ul. Władysława Jeszke 15/13,

62-080 Tarnowo Podgórne.


Prosimy o zabezpieczenie towaru przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie.
Pytania dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl

 

Warunki reklamacji

§1

Postanowienia Ogólne

1. Firma Drapaczek (zwany dalej: „gwarantem”) udziela 3 miesięcznej gwarancji. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko w odniesieniu do użytku niekomercyjnego.

2. Gwarancją objęte są wady produkcyjne, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym a wynikają z niewłaściwego wykonania lub wadliwości użytych materiałów.

3. Gwarancja rozpoczyna się w dniu wystawienia dowodu zakupu lub wydania dokumentu gwarancyjnego. Prosimy o zachowanie dokumentów umożliwiających określenie okresu gwarancji.

4. Gwarancja ta nie ma zastosowania, gdy drapak bądź jego elementy są użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Elementy drewniane, lina sizalowa, maty sizalowe oraz materiały tapicerskie (materiał pluszowy, materiał obiciowy typu ratan i inne) są materiałami eksploatacyjnymi ulegającymi naturalnemu zużyciu.

§2

Wady, które nie podlegają gwarancji

 

1.Gwarancji nie podlegają wady, które są skutkiem niewłaściwego użytkowania drapaków bądź jego elementów.

2.Gwarancji nie podlegają:

 • zniszczenia elementów drewnianych, liny sizalowej, maty sizalowej oraz materiałów tapicerskich (materiał pluszowy, materiał obiciowy typu ratan i inne) gdyż są one materiałami eksploatacyjnymi – podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania produktu przez koty (drapania) i ich zużycie nie jest podstawą reklamacji świadczeń gwarancyjnych.

 

 • uszkodzenia powstałe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak:

Þ               uszkodzenia mechaniczne – np. uderzenia, otarcia, itp.,

Þ               uszkodzenia spowodowane kontaktem z negatywnymi warunkami atmosferycznymi w tym z wilgocią lub ekspozycją na światło słoneczne,

Þ               niewłaściwej konserwacji - np. użycia środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem,

Þ               braku należytej konserwacji np. trwałe zabrudzenia, nie dokręcenia poluzowanej śruby lub innych elementów konstrukcyjnych,

Þ               nadmiernego przeciążenia (np. stawania lub siadanie na drapaku itd.).

 

3.Gwarancja nie obejmuje skutków samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, napraw (np. klejenia), przeróbek lub zmian konstrukcyjnych drapaków.

4.Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

5.Gwarancja nie obejmuje także właściwości charakterystycznych użytych materiałów a także zmian spowodowanych normalnym zużywaniem się materiałów.

§3

Obowiązki gwaranta

 

1.Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

2.Gwarant w przypadku uznania reklamacji zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy następnie jeżeli nie jest ona możliwa do wymiany na nowy (tylko w przypadku gdy jest na stanie magazynowym) uszkodzonego elementu w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dostarczenia produktu do naprawy.

3.Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady fabrycznej po decyzji działu reklamacji o niemożliwości naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.

Zwrot towaru

 

 Jak zwrócić towar

 1. Najlepiej, jeśli skorzystasz z formularza zwrotu towaru. Formularz jest dostępny TUTAJ.
 2. Prosimy o wydrukowanie formularza, a następnie jego podpisanie i dołączenie do zwracanego towaru.
 3. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem, fakturą lub potwierdzenie wpłaty) należy odesłać na adres:

 

Drapaczek,

ul. Władysława Jeszke 15/13,

62-080 Tarnowo Podgórne.

Prosimy o zabezpieczenie towaru przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie.
Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.

 

Informacje dodatkowe:

 1. W celu przyśpieszenia procedury reklamacji należy składać oddzielne zgłoszenie reklamacyjne na każdy reklamowany produkt.
 2. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Drapaczek.
 3. Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera! Po ewentualnym stwierdzeniu uszkodzenia towaru, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (na specjalnie do tego przeznaczonych druczkach kurierskich) i poinformowanie Drapaczek o zaistniałej sytuacji.
 4. Drapaczek jest odpowiedzialny względem Ciebie, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. Drapaczek nie ponosi odpowiedzialności ani za wady fizyczne, o których wiedziałeś w chwili zawarcia umowy, ani za te, które powstały po wydaniu Tobie towaru, z przyczyn innych niż istniejące w towarze w chwili jego wydania. W szczególności, Drapaczek nie odpowiada za wady powstały wskutek niewłaściwego użytkowania, braku wymaganej konserwacji lub używania niezgodnie z przeznaczeniem. 
 6. W przypadku uznania reklamacji – Odbiór od i dostawa do Ciebie: koszty transportu pokrywa Drapaczek.